Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu 2021-2027 IPARD Programı(IPARDIIIDönemi)

TarımveKırsalKalkınmayıDesteklemeKurumu 2021-2027IPARDProgramı(IPARDIIIDönemi)

 

İKİNCİBAŞVURUÇAĞRIİLANI

BuProgramAvrupaBirliğiveTürkiyeCumhuriyetitarafındanortaklaşafinanseedilmektedir.

 

 

TarımveOrmanBakanlığı’nınilgilikuruluşuolanTarımveKırsalKalkınmayıDesteklemeKurumu (TKDK)28Haziran2024tarihindeİkinciBaşvuruÇağrıİlanınaçıkmışbulunmaktadır.

Başvurukabulüneilişkinbuçağrı,IPARDProgramı2021-2027dönemikapsamındayatırımyapmak isteyenişletmelertarafındandestekalmaküzereyapılacakbaşvurularileilgilidir.

PROGRAMINKAYNAĞI

Faydalanıcılara uygun harcamalar karşılığında sağlanacak olan mali desteğin kaynağı, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti eş finansmanından oluşturulan IPARD Programı Fonu’dur. Bu destek “kamu katkısı” olarak adlandırılmaktadır. Söz konusu kamu katkısı, program çerçevesinde gerçekleşmişyatırımlariçingeriödemesizolarakkullandırılacaktır.

BAŞVURUYAPILACAKİLLER

IPARD III Dönemi İkinci Başvuru Çağrı İlanı kapsamında destek almak amacıyla 81 ilden proje başvurusu yapılabilecektir.

DESTEKLENECEKTEDBİRLER VEDESTEKBÜTÇESİ

“M7 – Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” tedbirinden yapım işi,makine-ekipman,hizmetvegörünürlükalımlarıdesteğineilişkinbaşvurularkabuledilecektir.

 

TEDBİRADI

SEKTÖR KODU

SEKTÖRADI

DESTEK ORANI

DESTEK

BÜTÇESİ (AVRO)

 

 

 

BitkiselÜretiminÇeşitlendirilmesive

 

 

 

 

 

 

 

%60-70

 

 

 

 

 

 

 

80.000.000

 

 

302-1

Bitkisel Ürünlerin İşlenmesi ve Paketlenmesi

 

 

302-2

ArıcılıkveArıÜrünlerininÜretimi,

 

M7

İşlenmesivePaketlenmesi

 

302-3

ZanaatkarlıkveKatmaDeğerliÜrünler

 

Çiftlik

 

Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme

 

302-4

KırsalTurizmveRekreasyon

Faaliyetleri

 

302-5

SuÜrünleriYetiştiriciliği

 

 

302-6

MakineParkları

 

 

302-7

YenilenebilirEnerjiYatırımları

 

 

 

BAŞVURUTARİHLERİ

Başvurular, 12.07.2024 tarihi saat 09:00’dan itibaren yatırımın uygulanacağı ilde bulunan TKDK İl KoordinatörlükleriveİlİrtibatOfislerindekabuledilmeyebaşlanacaktır.

OnlineProjeBaşvuruSistemi16.08.2024tarihisaat18:00’dekapatılacaktır. Başvurularınsonteslimtarihi29.08.2024,saat18:00’dir.

Sonteslimtarihindensonrayapılacakbaşvurularkabuledilmeyecektir.

 

YATIRIMSÜRELERİ

İkinciBaşvuruÇağrıİlanıkapsamındahazırlanacakbaşvurulardayatırımsürelerienfazla 12(oniki)ayolarakplanlanmalıdır.

ÖNEMLİHUSUSLAR

Açık alanda bitkisel üretim faaliyetleri için makine ekipman desteğine bu çağrıda başvuru yapılamayacaktır. Söz konusu yatırımlar için 2024 yılı içerisinde ayrı bir çağrıya çıkılacaktır.

Kurumumuza sunulan proje başvurularının inceleme süreçlerine ivedilikle başlanacak olmakla birlikte; desteklenecek projelerin duyurulması ve hibe sözleşmelerinin imzalanması, IPARD Programında yer alan kırsal alan tanımı, sıralama kriterleri ve eş finansman oranındaki değişiklikleri de içeren Program değişikliklerinin Avrupa Komisyonu tarafından resmi olarak onaylamasınınardındangerçekleştirilecektir.

SözkonusuhususlardakigelişmelereilişkinTKDKtarafındankamuoyunagereklibilgilendirme yapılacaktır.

AlınanbaşvurularıntoplamdestektutarınınÇağrıiçinayrılanbütçeyiaşmasıdurumunda,IPARD Programında ilgili tedbir için belirtilen sıralama kriterlerine göre başvurular sıralanacak ve bütçenin yeterli olduğu sayıda başvuru incelenecektir.

BAŞVURULARİLEİLGİLİBİLGİLER

Başvurular hakkında detaylı bilgileri ve başvuru kurallarını içeren Başvuru Çağrı Rehberi (Versiyon2.0)Kurumumuzun resmi internet adresinden(www.tkdk.gov.tr) teminedilmelidir.

Ayrıca,Kurumumuztarafındanyapılacakilaveduyuruvebilgilendirmelerdedikkatealınmalıve sözkonusuduyuruvebilgilendirmeler,Kurumumuzuninternetadresinden(www.tkdk.gov.tr)takip edilmelidir.

TKDK İl Koordinatörlükleri ve İl İrtibat Ofislerinin adres ve telefon bilgilerine Kurumumuzun internet adresinde, (www.tkdk.gov.tr)İletişim başlığı altından veya 2. Çağrıya ait Bilgi Kitapçığından ulaşılabilir.

Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu bu duyurudaki tüm hususları değiştirme hakkını saklı tutar.

İlanenDuyurulur.